Change Language/Changer la langue/Alterar Idioma/Cambiar Idioma:

If you would like to know how to enlarge penis and want to read our guides in your language,
choose it from the following list.

Please remember, this translation is produced automatically.  Close

הצהרת מדיניות

אנא קרא הסכם זה הצהרת המדיניות ואת תנאי השימוש בעיון לפני השימוש באתר זה. על-ידי שימוש באתר זה, אתה הסכמתך לתנאי הסכם תנאי שימוש זה. אם אתה לא מסכים בתנאים הכלולים בהסכם תנאי שימוש זה, אין גישה או אחרת להשתמש באתר זה.

הצהרות באתר זה לא הוערכו על-ידי המזון והתרופות. שום דבר באתר זה מיועד או צריך להילקח ייעוץ רפואי. אלו הן אך ורק את דעת למטרות חינוך והסברה בלבד. שום דבר באתר זה מיועד או להחליף לייעוץ שסופק על-ידי רופא משלך או מקצוע רפואי אחר. אם יש לך או אם חושד שיש לך בעיה רפואית, תנאי או בעיה, מיד פנה לקופת החולים. אין להשתמש במידע הכלול במסמך זה באבחון או בטיפול בבעיה בריאותית או מחלה או יגרור שום תרופות. עליך לקרוא בעיון כל מוצר אריזה ותוויות.

זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

זכויות יוצרים וסימני מסחר. כל אתר אינטרנט עיצוב, טקסט, גרפיקה, צליל, תוכנה, תוכן אחר, הבחירה ואת הסידור הימנו, המאפיין של כיצד-לבצע-Enlarge.info (ןלהל מדריך "כיצד כדי להגדיל את הפין"), מוגנים על-ידי חוק זכויות יוצרים בינלאומיים. כל הזכויות בתכנים אלה הן שמורות לבעליהם זכויות יוצרים. כל שימוש בחומרים באתר זה, לרבות וללא הגבלה רבייה למטרות אחרות מאשר שצוין לעיל, שינוי, הפצה, שכפול, ניצול, מסחריים או אחרים או יצירת יצירה נגזרת, מבלי בכתב מראש של מדריך "כיצד כדי להגדיל את הפין", אסור בהחלט.

כתב ויתור

כתב ויתור. "כיצד להגדיל את הפין" מדריך מספקת אתר זה ואת התוכן שלה על בסיס "כמות שהם" ("as is". "כיצד להגדיל את הפין" מדריך ו שלה קצינים, הדירקטורים, העובדים, הספקים, ספקי תוכן ואת כמו (ביחד, "שותפים") להפוך כל מצג או אחריות מכל סוג, מפורשת או משתמעת, לגבי אתר זה או על התוכן שלה, לרבות וללא הגבלה, מוצרים, מידע או שירותים המוצעים או מכר או דרך אתר זה או בכל אתר אחר אילו זה קישורי אתר (כל "אתר מקושר") ושימוש ללא הפרעה, שגיאה באתר זה.

"כיצד להגדיל את הפין" מדריך והחברות במפורש מסירים מעצמם כל כזה ייצוגי, אחריות, כולל ללא הגבלה כל אחריות בדבר סחירות, דיוק, דייקנות, השלמות, לשימוש למטרה מסוימת ואי-הפרה. "כיצד להגדיל את הפין" מדריך והחברות לא מתחייב כי האתר או קבצים הזמינים באתר יהיה חינם על-פי נתונים פגומים, וירוסים או קוד הרסני או שתכנית דומה. לא משפטי בעל פה או בכתב על-ידי המדריך "כיצד כדי להגדיל את הפין" או המסונפות ייצור מכל אחריות לא במפורש שנקבע כאן. השימוש שלך באתר זה, מכל אתר מקושר הוא באחריותך הבלעדית.

את המוצרים, מידע, שירותים ותוכן אחר בתנאי על דרך אתר זה, לרבות וללא הגבלה מוצרים כלשהם, מידע, שירותים ותוכן אחר המסופקים באתר מקושרים, ניתנים למטרות אינפורמטיביות בלבד להקל על דיונים עם טיפול רפואי מקצועי לגבי. המידע המסופק באתר זה אתר ואתרים מקושרים, לרבות וללא הגבלה מידע רפואי, מצבים בריאותיים, מוצרים וטיפולים, לעתים קרובות המופיע בטופס סיכום או צבירה. היא אינה מיועדת כתחליף לייעוץ הרופא או המטפל אחרים או כל המידע הנכלל ב או בכל תווית המוצר או האריזה. לפני קניית או באמצעות כל מוצרים, מידע או שירותים שסופקו או דרך אתר זה, לרבות וללא הגבלה, כל המוצרים, מידע או שירותים הניתנים בכל אתר מקושר, עליך לדבר עם איש מקצוע רפואי.

מוצרים וקישורים

מדריך "כיצד כדי להגדיל את הפין" תומכת או ממליצה על כל מוצר או שירות המוצעים, או מכר או דרך אתר זה, לרבות אך ללא הגבלה לכל מוצר או שירות המוצעים, או מכר או דרך מכל אתר מקושר. "כיצד להגדיל את הפין" מדריך עשוי לקבל תשלום עמלה אם מבקר באתר זה רוכש את המוצר. "כיצד להגדיל את הפין" המדריך אינו אחראי לכל מוצר או שירות נמכרו או דרך אתר זה או כל טענות של איכות או ביצועים או דרך אתר זה, לרבות כל טענות של איכות או ביצועים או דרך מכל אתר מקושר.

מומלץ כי אתרים אחרים באינטרנט, לרבות וללא הגבלה מקושר ואתרי לקשר לאתר זה, עשויה להכיל חומר או מידע כי אנשים מסוימים עשויים למצוא פוגע או בלתי הולם; או שזה לא מדויק, לא נכון, מטעה או מטעה; או שהוא משמיץ, דיבה, פוגע בזכויות של אחרים או בלתי חוקית אחרת. "כיצד להגדיל את הפין" מדריך במפורש מתנערת מכל אחריות עבור תוכן, חוקיות, הגינות או דיוק המידע, המוצרים והשירותים כלשהו, המופיעות בכל אתר מקושר או כל אתר המקושר לאתר זה. "כיצד להגדיל את הפין" מדריך רוצה להיות מודע כאשר אתה לוחץ על קישורים (כולל פרסומת), אשר יביאו אותך אל אתרי אינטרנט של ספקים חיצוניים, יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של גורמי צד שלישי אלה.